Konfirmáció

Minden közösséghez más és más elkötelezettséggel lehet csatlakozni. Van, aki csak úgy gondolja, hogy „valahova mindenkinek tartozni kell". Van, aki úgy érzi, hogy a közösséghez tartozásért időt kell áldozni, vagyis részt vesz az alkalmain. Van, aki elkötelezi magát: nem csak bizonyos mértékig, hanem teljesen odaszánja az életét egy-egy közösségért.

A konfirmáció alapvetően erről az elköteleződésről szól. Kimondjuk, hogy életünket teljes egészében Istennek szenteljük. Elsődlegessé válnak azok a tanítások, amiket Jézustól kapunk, amiket a Bibliában olvasunk. Ugyanakkor a közösségért, a református gyülekezetért is igyekszünk minél több mindent megtenni.

A konfirmációra egy esztendős előkészítő után kerül sor, a pünkösd vasárnapi istentisztelet keretében. Nem csak a hittanórán megismert bibliai történetek kerülnek itt elmélyítésre, hanem mindazok az alapigazságok, amelyek Istennel, Jézus Krisztussal, az egyházzal, az úrvacsorával kapcsolatosak. Erre az előkészítőre minden évben szeptember közepéig lehet jelentkezni.

Konfirmációi fogadalomtétel alkalmával elhangzó hitvallás, kérdések és feleletek:

  1. Keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztyén anyaszentegyháznak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust és vallást tesztek Róla?
    Felelet: Kijelentem.
  2. „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették; alászállt a poklokra; harmad napon föltámadt a halottak közül, felment a mennyekbe: ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztyén anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen."
  3. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló, és áldozatra kész tagjai lesztek?
    Felelet: Ígérem és fogadom.
  4. Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod?
    Felelet: „Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított és úgy megőriz, hogy mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért Szentlelke által is engem az örök élet felöl biztosít és szív szerint késszé, és hajlandóvá tesz arra, hogy ezen túl Őneki éljek."