Missziói munkaterv 2024

„Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben”, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk.” Róm 10,8

Hálával állunk meg a Mindenható Isten előtt az előző év kapcsán is. Kimondhatjuk: még tart a kegyelem! A Szentháromság Istennek minden oka meglenne arra, hogy a menekülés útját bezárja, az atyai ház ajtaját becsukja tékozló népei előtt. A szomszédunkban folyamatosan dúló háború mellett újabb, világunkat megrengető konfliktus tört ki; a társadalmat és a teremtett világot sújtó kizsákmányolás továbbra is igazságtalanságot és szenvedést von magával; nemzetünk életében is a széthúzás és feszültség jellemzi a hétköznapokat; családok, házasságok és egyéni életek mennek tönkre; Krisztus egyháza pedig sótlanul és tompa fénnyel van jelen a széthulló világban. Mégis tart a kegyelem! Krisztusban továbbra is bizakodhatunk: Több az élet! Ezzel a reménységgel közelíthettünk mi magunk is Istenhez az előző esztendőben, melyben vezérigénk mutatta az irányt: „Közeledjetek Istenhez és Ő közeledni fog hozzátok!” (Jak 4,8) Megtapasztaltuk, hogy minden gyarló és tétova egyéni, közösségi elindulásban Isten Lelke járt előttünk. Csodákat éltünk meg Isten felé való közeledésünkben: a megújuló kakaó-kalácsos alkalmakat követő istentiszteletek, amelyek valódi családi alkalmak lettek, helyet adva a bizonyságtételre, a személyes „Isten-közelítések” megismerésére. Havonta váltakozó témákban a gyülekezeti imaháttér létrejötte, mely megerősítette a szolgálati területeinket, közben pedig nemcsak Isten erejét ismertük fel az imádság által, hanem gyülekezetünk sokrétűségét is. A presbiterválasztás folyamatában, ahol az Ige vezetése adott iránymutatást, és imádságban helyezhettük közösségünk kulcsfontosságú kérdését Isten bölcsességére. Istennek legyen hála minden elindulásért Őhozzá, és minden szívbéli megérkezésért, kapcsolódásért és közösségi megerősödésért.

2024-es évünk vezérigéje nem csak a tavalyi gondolatok folytatása, de a Magyar Református Egyházhoz is kapcsolódik, mely idénre az Élő Ige évét hirdette meg. Hisszük és valljuk: Isten szava teremtő Ige, mely élő és ható a világ kezdete óta. Ez az Ige pedig közel van hozzánk, magában a testté lett Igében: Jézus Krisztusban. Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard. Mélyen belénk hatol, egészen addig, ahol a szellem és a lélek közötti határ húzódik. Isten beszéde behatol életünk belsejébe is: megítéli és szétválogatja szívünk gondolatait és szándékait. Tükröt tart elénk, ahol bűneink és gyarlóságaink valóságára láthatunk rá, kérve a megváltást, a felszabadítást. Egyúttal megszentelő és közösségteremtő szó, mely Isten olyan gyermekeivé formál Bennünket, akikben gyönyörködhet a mennyei Atya. Ezt az Igét mi nem birtokoljuk, imádkozni tudunk csak érte, hogy a Szentlélek elevenné tegye a betűket, a szavakat, melyből élet fakadhat.

Ezért a 2024-es esztendőre is fontosnak tartjuk, hogy Isten Igéje közel legyen hozzánk – szánkban és szívünkben egyaránt. Gyülekezeti alkalmainkon az élő Igének kell megszólalnia. Nem bízatott ránk drágább kincs, mint az evangélium titka és öröme – ezt kell meghallanunk és elmondanunk minden alkalmas és alkalmatlan időben. Az Ige üzenetét pedig mindenki számára át kell adnunk, hogy életté lehessen bennük. Legyen szó gyülekezetünk kisebb és nagyobb közösségéről, fiatalokról vagy idősekről, nőkről vagy férfiakról, házasságban élőkről vagy egyedülállókról. Az idei évtől a missziói területen belül a gyermek és ifjúsági szolgálatokkal külön bizottság foglalkozik majd, hogy Isten Igéjét még hathatósabban tudjuk átadni a fiatal nemzedékben. Továbbra is nagy hangsúlyt szeretnénk fordítani a házi csoportok életére és fejlődésére, mert látjuk, Isten milyen lelki elevenséggel áldja meg Igéje által az embereket ezekben a körökben. Fontosnak tartjuk, hogy azok számára is elmondjuk az evangéliumot, akik városunkban élnek, intézményeinkhez tartoznak közvetlenül vagy közvetve. Felelősségünk, hogy alkalmainkra ne csak hívogassuk ezeket az Isten jelenlétét kereső embereket, hanem meg is tartsuk őket az Ige közelében, hogy meghallhassák azt. Valamint keresnünk kell azokat a lehetőségeket is, amelyek során a templomainkból és gyülekezeti tereinkből kilépve szólalhat meg Isten szeretete azok számára, akik arról még soha nem hallottak. Kiemelt alkalmunk lesz ebből a szempontból a REND – Református Egyházi Napok Dunántúl.

Az Ige mindig közösséget teremt – az írott, a testté lett, a hirdetett és a látható Ige is. Ezért kiemelten fontos, hogy minden olyan alkalom során, ahol az Igét hirdetjük, a közösségteremtés is hangsúlyt kapjon. Ma a közösségek válságát éljük a társadalomban, ezért az igazi közösség, a koinonia missziós erővel bír. Gyülekezetünk kisebb és nagyobb közösségének egyre jobban ilyen krisztusi életközösséggé kell válnia, hogy Isten hatalma és ereje még inkább kirajzolódjon rajtunk keresztül, építve az Ő országát közöttünk. Isten jelenléte kísérjen Bennünket, áldja meg elhatározásainkat, Lelke által pedig tegyen alkalmassá szolgálatunk betöltésére!