Lelkészeink

 

dr. Szabó Előd

1975-ben születtem Kaposváron. Édesapám lelkipásztor, édesanyám hitoktató. Hat testvérem van. Teológiai tanulmányaimat Budapesten végeztem 1994-1999 között. 1999-2000 és 2001-2002-ben két esztendőn át szolgáltam Tatán. 2002-2012 között Naszályon voltam lelkipásztor. 2012. június 1-től ismét a tatai gyülekezetben szolgálok. 2001-ben kötöttünk házasságot feleségemmel, Isten három gyermekkel ajándékozott meg bennünket.

Az elmúlt évek alatt alakult ki bennem az a kép, ami lelkészi szolgálatom alapjának tekinthető. A lelkipásztor – protestáns egyházfelfogásunk, vagyis az egyetemes papság elve szerint – nem egyszemélyes döntéshozó, felelősség- és teherhordozó, hanem a gyülekezet arra hívatott tagjaival együtt dönt, hordozza a felelősséget és a terheket. Aki a gyülekezet terheit hordozza, annak joga van a gyülekezet életével kapcsolatban véleményt formálni, aki azonban nem tesz meg semmit az egyházközség épüléséért, az nem jogosult beleszólni mindabba, ami a gyülekezeten belül történik. Ebből tehát következik az, hogy a gyülekezet ügye – emberi szemszögből nézve – nem egyszemélyes ügy, vagyis együttes teherhordás, felelősség és döntéshozás jellemzi. A gyülekezeti lelkész szolgálata mindig Bibliai alapon kell, hogy álljon, közben pedig – szintén Jézus alapelveinek megfelelően – együtt kell dolgoznia a gyülekezet elhívatott tagjaival.

A másik alapmeglátásom az, hogy a gyülekezet tagjai ellenére nem lesz gyülekezeti épülés, fejlődés. Hiába tesz meg mindent a lelkipásztor, hiába igyekszik emberileg nézve mindent megmozgatni, ha a gyülekezet tagjai az érdeklődőket, az éppen megindulókat nem fogadja be, nem támogatja, és nem bátorítja. Végül is lelkész és gyülekezet a szolgálatban egymásra kell, hogy támaszkodjon. Csak akkor növekszik és erősödik egy gyülekezet, hogyha a lelkipásztor közösen munkálkodva a gyülekezet tagjaival, Isten erejére támaszkodva egy irányba halad. Azért munkálkodunk és imádkozunk, hogy Tatán a református gyülekezetben is ez valósuljon meg.

Szabó Elődné Melinda

Szabó Elődné Gyulai Melinda vagyok, 1979-ben születtem Kolozsváron. Iskoláimat Kolozsváron kezdtem meg, majd Kecskeméten folytattam. A nyolc osztály elvégzése után a Katona József Gimnáziumba 1998-ben érettségiztem. Még ebben az évben jelentkeztem és fel is vettek a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi karára lelkipásztori szakra. A gimnáziumi évek alatt a kecskeméti református gyülekezetben aktív tagja lettem az ifjúsági körnek, ahol a részvétel mellett többféle szolgálatot is vállaltam. Ezekben az években értettem meg Isten hívását is a lelkészi pálya felé, amit kezdetben nagy örömmel fogadtam, majd elvetettem, végül győzött Isten felettem. Engedtem az egyértelmű, minden kifogást elutasító hívásnak. Azóta is tudom, hiszem, jól döntöttem, az Úristen a legjobb utat adta számomra.

Még a teológia évei alatt elkezdtem a tanítói szakot, amit Nagykőrösön fejeztem be 2006-ban. Jelenleg is tanulmányokat folytatok a KRE-HTK vallástanár szakán.

A férjemmel 2001-ben egy évet szolgáltunk a tatai gyülekezetben, akkor én még mint teológus hallgató, majd 2002-ben kerültünk Naszályra, ahol a segédlelkészi évemet is töltöttem. Ezt követően beosztott lelkészként végeztem a gyülekezetben a gyerekek körüli szolgálatokat.

Jelenleg a tatai gyülekezetnek vagyok beosztott lelkésze és hitoktatója. Ebből kifolyólag sokat foglalkozom gyerekekkel és fiatalokkal. Tapasztalom, mennyire nagy szükség van a velük való beszélgetésre, elfogadásra és nyitottságra. Legfontosabb célkitűzésem, hogy Isten igéjét a mai „modern" ember számára is érthetően, egyszerűen, közvetlenül juttassam el.

Ugyanakkor gyülekezetünkben az idősek látogatásának koordinálása is hozzám tartozik. Régi gyülekezeti tagjainkban, akik már templomba nem tudnak járni, nagy igény van a beszélgetésre, Ige olvasásra, imádságra. Havi látogatásokkal, házi istentiszteletekkel vagy éppen istentiszteletre szállítással igyekszünk ennek eleget tenni.

A szolgálatok mellett feltöltődésre is szükségem van. Az olvasás, a sport és az utazás nekem ezt adja meg.

Férjem, Szabó Előd, lelkipásztor, akivel 2001-ben kötöttünk házasságot. 2003-ban megszületett első gyermekünk, Benedek, majd 2005-ben első kislányunk, Emese és a jelenlegi sort Imola zárja, aki 2008-ban jött világra.

Nagy Krisztina

1977-ben születtem Tatán, itt nevelkedtem, és végeztem iskolai tanulmányaimat. Az Eötvös József Gimnáziumban érettségiztem 1995-ben. Teológiai éveimet a Budapesti Református Teológiai Akadémia falai között töltöttem 1996-2003-ig.

Templomba járó családban nőttem fel, szinte minden vasárnap elmentünk a Tata-Tóvárosi Református Imaházba, ahol mind a gyermekalkalmon, mind az istentiszteleten részt vettem.

Középiskolai éveim alatt fogalmazódott meg bennem szolgálatra való elhívásom, mely kezdetben a gyermekek oktatására terjedt ki, majd érlelődött tovább, míg beteljesedett az Igei megszólítással: Pál apostol Tituszhoz írt levelében 2,11-15. "Ezt hirdesd: Ints és fedj teljes határozottsággal: senki meg ne vessen téged."

A teológia elvégzése után a Tatai Református Gyülekezetbe kaptam segédlelkészi kirendelést, ahol a lelkészi diploma megszerzése után beosztott lelkészként folytattam szolgálatomat. Az első években többnyire gyülekezeti feladatokat kaptam és azok mellett hitoktattam több városi iskolában és óvodában, majd az évek során áttevődött a hangsúly a tanítás - hitoktatás - gyermekmunka irányába.

2011. óta főként gyülekezetünk óvodájában végeztem lelkészi-hitoktatói szolgálataimat. 2012-től a gyülekezet Házaspár körének a szervezője- vezetője vagyok.

2003-ban kötöttem házasságot Nagy Attilával, három gyermekünk született. Jelenleg a negyedik gyermekünket várjuk, ezért a mindennapos szolgálatokban nem veszek részt.

Az első pillanattól kezdve fontosnak tartottam, hogy az Úr Jézustól tanult szeretetre buzdítsak, neveljek, oktassak gyermeket és felnőttet egyaránt. Ez az szeretet olyan, amit az ember ajándékba kap, mégis egész életén át tanulja az alkalmazását. A tanuláshoz szükséges az útmutatás, melyet Isten Igéjéből kapunk, a testvéri buzdítás, a közösség a gyülekezetben, a közös programok és szolgálatok, lelki beszélgetések. Ehhez kérem naponta Mennyei Atyám áldását és bölcsességét.

Deák László

Papp LaszloDeák László Olivérnek hívnak, 1995-ben születtem Tatabányán. Bokodon nevelkedtem, apai ágról dadi, anyai ágról császári származású vagyok. Szüleim mindketten reformátusok, jelenleg őstermelőként dolgoznak. Három testvérem van. Isten kegyelmeként hitét gyakorló református családban nőhettem fel, így Isten léte, valósága, és lénye nem volt rejtve előlem kisgyermekkoromtól fogva.

Életem egyik legmeghatározóbb helye a bokodi református templom, ahol Isten megszólított és hitemet, személyiségemet szüntelen formálta. 2010-ben konfirmáltam, amely számomra különleges élmény volt. A felkészítőn ismertem meg személyesen is Krisztust, akivel a konfirmáció alkalmával személyesen is találkoztam, onnantól kezdve újból és újból ezt a találkozást szeretném megismételni. Azóta is konfirmációs igém kíséri életem: „Légy hű mindhalálig és én neked adom az élet koronáját.” (Jel 2,10b).

Középiskolás éveimet Oroszlányban töltöttem, nyolcosztályos gimnáziumban. Lelkipásztori elhívásom a gimnázium végén váratlanul ért, mégis a leghatározottabban tudom, hogy Istentől jövő megszólítást kaptam. Így az érettségit követően azonnal teológiára kerültem. 2014-2017 között a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán tanultam, 2017-2020 között pedig a Pápai Református Teológiai Akadémián fejeztem be tanulmányaimat.

Teológiai éveim alatt nagyon sokat formálódtam. Ebben a hat évben az Úr Jézus elválaszthatatlan kötelékkel vont magához. Saját bőrömön tapasztaltam meg a Biblia igazságát. Így mint méltatlan, bár elhívott szolgája, nincs más feladatom, mint tovább adni mindazt, amit megmutatott nekem Önmagából. Tanulmányaim alatt két évet ifjúsági vezető voltam a Budapest-Rákoshegyi Ref. Gyülekezetben. Szintén két éven keresztül kis-ifi szervezője és vezetője voltam a Dadi Ref. Gyülekezetben. Végül az utolsó két évben a Kömlődi Ref. Gyülekezetben láttam el a lelkipásztori szolgálatokat. Így volt lehetőségem sok szolgálati területen kipróbálni magam.

Tanulmányaim befejeztével a Tatai Ref. Gyülekezetbe kaptam segédlelkészi kirendelést. Itt elsősorban a legkisebbek hitoktatásában segédkezem. A Csillag-Virág Keresztyén Családi Napközibe, Hajnalcsillag Tatai Református Óvodába és az állami óvodákba vihetem Istenről szóló bizonyságtételeimet.

Feleségemmel hosszú ismeretségünk a gimnáziumi évekre nyúlik vissza, 2018 nyarán kötöttünk házasságot. 2020 márciusában született meg első gyermekünk, Simon Ágoston, aki bearanyozza a jelenünk minden napját.

Farkas Balázs

Farkas Balazs„Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd Ő teljesíti!" (Zsolt 37,5)

1991-ben születtem a Vajdaságban található Verbászon. Édesapám történész és muzeológus, édesanyám pedig tanítónő. Nagyapám haláláig, nagybátyám mind a mai napig a horvátországi magyar református gyülekezetekben szolgál lelkészként. Szüleim 1993-ban költöztek át Magyarországra velem és bátyámmal. Most már több mint húsz éve a Bács-Kiskun megyei Szalkszentmárton az otthonunk. Itt töltöttem az általános iskolai éveket, majd a Kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnáziumban érettségiztem. Itt remek közösségre, igazi példaképekre találtam, valamint testileg és lelkileg is sokat fejlődtem. Komoly hatással volt rám a testmozgás, azon belül is a kosárlabda, mellyel azóta is számos szép eredményt érhettem el csapataimmal. A legnagyobb „sikereimet" azonban a hit rögös útjain tapasztaltam kamasz koromban.

Mivel a „lelkész-közeg" és a „parókia illata" sohasem állt tőlem messze a rokoni kapcsolatok és szép emlékek miatt, mindig éreztem, hogy valami ilyen irányba kellene elindulnom. De ennek a bevállalásához nem voltam elég bátor a gimnáziumi évek alatt, úgy is mondhatnám, nem volt elég erős ehhez a hitem. Isten azonban éppen az önfejűségemből fakadó csalódások által értette meg velem, miként és hogyan kell őt szolgálnom.

Nem én választottam azt a szolgálatot, amiben most a legnagyobb örömemet lelem, de örülök és példa is számomra az, hogy Valaki jobban tudta mi a feladatom az életben és mi a jó nekem.

A gimnázium után 2010-ben a Pápai Református Teológiai Akadémia hallgatója lettem. Hálás vagyok Istennek, hogy olyan barátokat, teológus társakat és kiváló tanárokat sodort az utamba, akiktől tanulhattam és erősödhetett a hitem. 2016 nyarán szereztem meg a diplomámat.

A Tatai Református Gyülekezetben elsődleges feladatom a fiatalokkal való munka. Közösen megfogalmazott célunk a fiatalok megszólítása, érdeklődésüknek felkeltése, véleményeiknek, gondolataiknak meghallgatása. Fontos, hogy bíztassuk őket a hitben való járásra, példát mutassunk nekik. Különböző feladatok, programok, utazások és legfőképpen szolgálatok által szeretnénk, hogy rádöbbenjenek arra, milyen jó Krisztus egyházába tartozni, milyen jó egy megértő és elfogadó közösség részének lenni, milyen jó boldog, Istent megismerni akaró embernek lenni.

A lelkészi szolgálat más területein is szívesen részt veszek a gyülekezet életében, legyen az a szolgálat Igehirdetés, lelkigondozás vagy éppen sportprogramok szervezése.

A szolgálatokban igyekszem a tőlem telhető legtöbb hittel, reménnyel és szeretettel megállni. A nehéz feladatok hordozásában azonban Isten nem hagyott egyedül, hiszen családom, lelkész társaim, legfőbbképpen feleségem nagy segítségemre van, akivel Isten áldását 2016 nyarán kértük házasságunkra.

„Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd Ő teljesíti!" (Zsolt 37,5)

dr. Márkus Mihály

Dr. Márkus Mihály Komáromban született 1943. augusztus 26-án. Szülei: dr. Márkus Jenő (lelkész) és Pongó Lenke. Felesége: Eördegh Ildikó, akivel 1966-ban kötött házasságot. Hat gyermekük született: Gábor (1967), Eszter (1968), Éva (1969), Mihály (1972), Dániel (1973), János (1976). Gyermekei családosak, s immár 16 unoka van a népes családban.

Tatán érettségizett 1961-ben, majd tanulmányait a Budapesti Református Teológiai Akadémián folytatta 1961 és 1966 között. 1966-67-ben körmendi, majd szentgyörgyvölgyi segédlelkész, 1967-1970 között szentgyörgyvölgyi lelkipásztor volt. 1970-1975 között Pápán, 1975 óta pedig Tatán végzett lelkészi szolgálatot. A tatai lelkészi szolgálat mellett 1975-től 1990-ig a Dunaalmási Református Egészségügyi Gyermekotthon intézeti lelkipásztora volt. 1991-2008 között a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, 1991 márciusától 2002-ig a Zsinat lelkészi alelnöke volt.

A következő közegyházi, illetve ökumenikus tisztségeket töltötte be: 1990-1991 a Dunántúli Református Lelkészegyesület elnöke, 1991-1996 a Magyar Református Világszövetség főtitkára, 1996-tól 2002-ig alelnöke. 1991 óta a Magyar Bibliatanács alelnöke, 1994 és 1998 között a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsának alelnöke, 1998-2002 elnöke.

Tudományos munkássága során számos tanulmány és könyv megírása után 1980-ban szerzett tudományos fokozatot: teológiai doktori címét Budapesten védte meg. Doktori értekezésének címe: Komáromi Csipkés György. 1982-ben egy szemesztert a Münsteri Egyetemen töltött. Különösen nagy hatással voltak rá dr. Neuser és dr. Esser professzorok előadásai, akik érdeklődését a Kálvin-kutatás problematikája felé irányították. 1998-ban PhD minősítést kapott. 1998-2013 között a Pápai Református Teológiai Akadémia egyháztörténeti tanszékét vezette.

Továbbiak

 

Kapcsolat

bdd6dddc97d6d2d4e6e5d6ace4ebda91b9dae7d2e5d2ddab91a3a9aaa191c5d2e5d29d91bce0d4e4da91e6e5d4d291a2a69fadd3e391a0afc5d6ddd6d7e0dfab9199a4a59a91a4a9a19ea7a2a7add3e391a0afb6ded2daddab91add291d9e3d6d7ae93ded2dadde5e0abd9dae7d2e5d2ddb1e3d6d7e5d2e5d29fd9e693afd9dae7d2e5d2ddb1e3d6d7e5d2e5d29fd9e6ada0d2afada0e1af7e7bade1afc5d6dee1dde0deab91c5d2e5d29d91bce0d4e4da91e6e5d4d291a2a69fadd3e391a0afc597e0d2d4e6e5d6ace797d2d2d4e6e5d6ace3e0e4da91daded2d997d2d2d4e6e5d6acebab91c5d2e5d29d91c4e0dee0d8eada91b397d6d2d4e6e5d6acddd291e6e5d4d291a69fada0e1af7e7bade1afb2eb91d6d8ead997d2d2d4e6e5d6acebdc97e0e6deddacebe497d6d2d4e6e5d6acd891d3d2dfdce4eb97d2d2d4e6e5d6acdeddd2e4eb97d2d2d4e6e5d6acded2daabadd3e391a0afc5d2e5d2da91c3d6d7e0e3de97d2d2d4e6e5d6ace5e6e491b6d8ead997d2d2d4e6e5d6acebdc97e0e6deddacebe497d6d2d4e6e5d6acd8add3e391a0afa2a2a7a1a1a1a1a79ea1a1a1a1a1a1a1a19ea1a5a4a5a9a7a2a39199b6e3e4e5d691b3d2dfdc9aadd3e391a0afa2a2a8a5a1a1a5a89ea3a1a2a4a3a7a8a69199c0c5c19a 5IwDYIadjZJwMvL20LxJQlr3AZVZJpf caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.