Intézményvezetői pályázat

A Tatai Református Egyházközség Presbitériuma, mint fenntartó, pályázatot hirdet a Launai Miklós Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium főigazgatói munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre (5 év) 2024. augusztus 1-től 2029. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 2544 Neszmély, Petőfi u. 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Felelős az intézményi alapdokumentumok, szabályzatok elkészítéséért, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény annak végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskolában pedagógus munkakör betöltésére jogosító egyetemi/mester képzésben szerzett szakképzettség,
• pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
• református teljes jogú egyháztagság, konfirmáció, elkötelezett keresztyén életvitel.
Az állás betöltéséhez szükséges egyéb feltételek fennállása:
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek
2
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a többcélú intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, különös tekintettel az iskola keresztyén szellemiségére, versenyképességére, fejlesztésére, a fenntartó gyülekezettel való kapcsolattartására
• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
• a pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
• 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• a pályázó fényképes szakmai önéletrajza,
• motivációs levél,
• lelkészi ajánlás, református egyháztagság igazolás,
• a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
• a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
• a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít. • a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul.
• nyilatkozat arról, hogy vele szemben a Púétv. 74.§. (2)-(3) pontjai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• köznevelési intézményben szerzett vezetői- vagy helyettesi tapasztalat
• általános iskolai/művészeti szakgimnáziumi nevelés szakmai programban való eredményes részvétel
• szolgáló gyülekezeti tagság
• akkreditált pedagógus-továbbképzési program keretében megszerzett értékorientált vezetés tanúsítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2024. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hauser Zsuzsanna nyújt, a 20/9269336 telefonszámon, vagy e-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Tatai Református Egyházközség címére (2890 Tata, Kocsi u. 15.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni „intézményvezető pályázat”.
- Személyesen hivatali időben (hétfő 9-12 és szerda 14-17 – egyeztetett időpontban): Tatai Református Egyházközség Hivatala, Dr. Szabó Előd lelkipásztor 2890 Tata, Kocsi u. 13.
3
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott véleményezési eljárás lefolytatása, azt követően szóbeli meghallgatás utáni döntés.
A pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján 12.00 óráig meg kell érkeznie. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak nem megfelelő, késedelmesen, vagy hiányosan beadott pályázatot a kiíró automatikusan érvénytelennek tekinti.
A pályázat elbírálása és a vezető megbízása a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvényének (1995.évi I. tv.) megfelelő rendelkezései szerint történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 22.